ศึกษาพื้นฐานความเชื่อของสคริสตศาสนา เกี่ยวกับพระเจ้า สภาวะพระธรรมชาติของพระเจ้า   หลักเทวศาสตร์ การสร้่งสากลจักกวาสล โลกและสรรพสิ่สงทั้งปวสง รวมทั้งมนุษยชาติ

           ศึกษาความสัมพันธ์และพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์

           ศึกษาค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี และพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับความเชื่อในคริสตศาสนา

           ศึกษาวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างควาาเชื่อกับค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี และพิธีกรรมต่างๆ ตลอดจนการนำความเชื่อมาถือปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

           กำหนดแนวปฏิบัติในการแสดงความเชื่อที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่นับถือคริสตศาสนา แนวปฎิบัติที่เหมาะสมสำหรับการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้นับถือคริสตศาสนากับผู้นับถือศาสนาอื่น นำข้อกำหนดไปปฎิบัติอภิปรายผลการปฏิบัติ ปรับปรุงการปฎิบัติให้เหมาะสมดีขึ้นเสมอ

           เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกกับความเชื่อ ค่านิยม ขนบธรรเนียมประเพณี และพิธีกรรมต่างๆ ในคริสตศาสนามีความเข้าใจในการดำเนินชีวิตของคริสตศาสนิกชน เห็นคุณค่าอการเป็นศาสนิกชนที่ดี มีความเข้าใจและปรารถนาดีต่อกันระหว่างผู้นับถือศาสนาต่างกัน สามารถปฎิบัติตนได้อย่างเหมาะสมทั้งนฐานะที่เป็นาคริสตศาสนิกชน และในความสัมพันธ์ระหว่างผู้นับถือคริสตศาสนาต่างกัน